Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Táto stránka obsahuje dôležité informácie a doklady na stiahnutie najmä pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia písomnej žaloby stálemu rozhodcovskému súdu, ktorá sa podáva na adresu sídla stáleho rozhodcovského súdu. Podanie žaloby na stály rozhodcovský súd má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecnom súde Slovenskej republiky. Počas spotrebiteľského rozhodcovského konania možno žalobu vziať späť.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu a je spravidla písomné. Spotrebiteľ má právo vyjadriť sa v primeranej lehote k žalobe a všetkým dôkazom predloženým protistranou, k vyjadreniu je potrebné pripojiť dôkazy, ktoré podporujú tieto tvrdenia. Možno požiadať aj o ústne pojednávanie a ak by jeho nenariadením boli porušené práva, je možné obrátiť sa na všeobecný súd so žalobou o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní má spotrebiteľ práva obdobné ako na všeobecnom súde, najmä sa brániť proti postupu rozhodcu, ako aj proti jeho rozhodnutiu.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa spravuje slovenským právnym poriadkom a predpismi stáleho rozhodcovského súdu účinnými v čase začatia spotrebiteľského rozhodcovského konania. Právne predpisy, podľa ktorých rozhoduje stály rozhodcovský súd, úplné znenie štatútu a rokovacieho poriadku, vrátane ich dodatkov, príloh a zmien, sadzobník poplatkov a pravidiel, na základe ktorých sa rozhoduje o trovách spotrebiteľského rozhodcovského konania a ďalšie normy nájdete v sekcii právne predpisy.

Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho pojednávania vo veci samej, inak v primeranej lehote na to ustanovenej stálym rozhodcovským súdom a ak lehota nebola ustanovená, do vyhlásenia rozhodcovského rozsudku. Žalovaný sa môže vyjadrovať ku všetkým dôkazom a návrhom, ktoré boli predložené.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa vedie a žalobu možno podať v slovenskom jazyku. Ak je to pre spotrebiteľa prijateľné a spotrebiteľ o to požiada, rozhodcovské konanie sa vedie v jazyku, v ktorom je  vyhotovená spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo v jazyku, v ktorom spotrebiteľ obvykle rokoval s dodávateľom. V ostatných prípadoch sa koná v jazyku, o ktorom rozhodol rozhodcovský súd, ak sa na jazyku spotrebiteľského rozhodcovského konania nedohodli účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania. Písomnosti sa predkladajú rozhodcovskému súdu v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku, alebo  v úradnom preklade do týchto jazykov.

Účastník konania môže v odôvodnených prípadoch požiadať Rozhodcovský súd o tlmočenie ústneho pojednávania a o preklad písomností alebo iných zvukových alebo obrazových záznamov vyhotovených v cudzom jazyku. Rozhodcovský súd môže požadovať na zabezpečenie tlmočenia alebo prekladu zloženie primeraného preddavku na náhradu s tým spojených nákladov.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je možné dať sa zastúpiť advokátom, združením na ochranu spotrebiteľa alebo iným zástupcom.

Písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do vlastných rúk na adresu uvedenú v spotrebiteľskej zmluve, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo na inú adresu oznámenú spotrebiteľom alebo zistenú stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu.

V súvislosti so spotrebiteľským rozhodcovským konaním môžu vzniknúť trovy konania. Trovy konania, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ, nesmú byť neprimerané; primeranosť sa posudzuje najmä s ohľadom na istinu uplatňovaného nároku. Procesný úkon spotrebiteľa a to najmä podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrhy na vykonanie dôkazov, dôkazného prostriedku alebo námietky nedostatku právomoci nie je možné spoplatniť alebo podmieniť ich účinky úhradou poplatku.

Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa preskúmať, či vymáhaný nárok nie je založený na neprijateľnej zmluvnej podmienke alebo na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa. Stály rozhodcovský súd je povinný prihliadať aj na iné dôvody neplatnosti právneho úkonu, na ktoré by súd prihliadal aj bez návrhu.

Strany spotrebiteľského rozhodcovského konania sú povinné poskytovať stálemu rozhodcovskému súdu súčinnosť potrebnú na riešenie spotrebiteľského sporu.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia. Doručený rozhodcovský rozsudok, proti ktorému nebola podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, má pre účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a je právne záväzný. Rozhodcovský rozsudok nadobudne právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania dobrovoľne nesplní to, na čo ho zaväzuje právoplatné rozhodcovské rozhodnutie, druhý účastník môže podať návrh na začatie exekúcie podľa osobitného predpisu.

Voči rozhodcovskému rozsudku je možné do troch mesiacov od jeho doručenia podať na všeobecný súd žalobu o jeho zrušenie z dôvodov ustanovených v zákone.

Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o lehote na jej podanie vrátane odkazu na webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorom je zverejnený vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorý je možné jednoducho vyplniť a podať na súde. Žaloba musí byť podaná na okresnom súde podľa bydliska spotrebiteľa do troch mesiacov od doručenia rozhodcovského rozsudku tej zo strán, ktorá sa zrušenia rozhodcovského rozsudku domáha.

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Vzor žaloby, ktorý možno jednoducho vyplniť a podať do 15 dní od doručenia upovedomenia, zasiela súdny exekútor.

Súd na žalobu ktorejkoľvek zo strán zruší rozhodcovský rozsudok, ak

 1. účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nemal spôsobilosť uzavrieť spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu,
 2. účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní alebo mu nebolo umožnené sa zúčastniť na spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní,
 3. rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nepredvídala alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá je podľa zákona vylúčená zo spotrebiteľského rozhodcovského konania,
 4. stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade so zákonom, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona a uvedený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok sporu,
 5. spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobsahuje náležitosti podľa § 3 zákona alebo je tu iný dôvod neplatnosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy,
 6. stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebiteľ jeho nariadenie navrhoval podľa § 34 ods. 2 zákona a z okolností uvedených v návrhu na nariadenie ústneho pojednávania vyplývala potreba jeho nariadenia najmä z dôvodu, že bez ústneho pojednávania sa nebolo možné vysporiadať s návrhmi a tvrdeniami spotrebiteľa, a toto pochybenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,
 7. v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým, že stály rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy, nevykonal navrhované dôkazy alebo neumožnil spotrebiteľovi predložiť dôkazy, a toto pochybenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,
 8. vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
 9. stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa a toto porušenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,
 10. rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je svojou povahou objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom,
 11. výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky,
 12. rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.