Rozhodcovský súd

Názov: Slovenský arbitrážny súd
zriaďovateľ: Asociácia Slovenských arbitrážnych súdov, záujmové združenie právnických osôb
sídlo: Krížna 56, 821 08 Bratislava (platí aj ako adresa pre doručovanie)
zapísaný v: zozname stálych rozhodcovských súdov vedenom Min. spravodlivosti SR
č. zápisu: SRS 002
Predsedníctvo: JUDr. Marek Morochovič, predseda predsedníctva, funkčné obdobie do 15.1.2020
JUDr. František Svatuška, člen predsedníctva, funkčné obdobie do 15.1.2020
JUDr. Tamara Pišková ,člen predsedníctva, funkčné obdobie do 15.1.2020
JUDr. Radoslav Seman, PhD., náhradník predsedníctva, funkčné obdobie do 15.1.2020
Telefón: 02/555 67006
Fax: 02/556 43729
Web sídlo: www.slas.sk
email: podatelna@slas.sk
účet: SK81 7500 0000 0040 2110 2936


Slovenský arbitrážny súd nie je členom žiadnych nadnárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov.

Slovenský arbitrážny súd bude po získaní povolenia na rozhodovanie spotrebiteľských sporov oprávnený rozhodovať všetky druhy spotrebiteľských sporov.