Slovenský arbitrážny súd

Je stály rozhodcovský súd, zriadený záujmovým združením Asociácia Slovenských arbitrážnych súdov a to podľa zákona o rozhodcovskom konaní a zákona o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní, účinnými od 1.1.2015. Slovenský arbitrážny súd je právnym nástupcom troch stálych rozhodcovských súdov a to Slovenského arbitrážneho súdu zriadeného Slovak arbitration court, s.r.o., Bratislava, rozhodcovského súdu Rozhodcovský súd Lučenec, s.r.o., Lučenec, a Východoslovenského rozhodcovského súdu zriadeného Justice EU s.r.o., Michalovce.

Slovenský arbitrážny súd bol zriadený rozhodnutím zriaďovateľa z 15.1.2015, pričom oznámenie o zriadení, štatút, rokovací poriadok a pravidlá pre trovy rozhodcovského konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 14/2015 zo dňa 22.1.2015 a zoznam rozhodcov pre nespotrebiteľské spory v Obchodnom vestníku č. 16/2015 zo dňa 26.1.2015.

Slovenský arbitrážny súd rozhoduje v rozhodcovskom konaní spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike a to v spotrebiteľských veciach od 19.3.2015.

 

Výhody rozhodcovského konania

najmä v spotrebiteľských sporoch sú, rýchlosť konania, ktoré je výrazne kratšie ako konanie pred všeobecným súdom, nižšie náklady spojené s konaním, z dôvodu nižšieho poplatku za konanie, ale i z dôvodu iba písomného konania, ďalej neverejnosť konania a jednostupňovosť konania, ak sa strany sporu nedohodnú inak, ako aj odbornosť rozhodovania rozhodcami výlučne s právnickým vzdelaním a niekoľkoročnou právnou praxou.