Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Slovenského arbitrážneho súdu je záujmové združenie právnických osôb:

Názov: Asociácia Slovenských arbitrážnych súdov
v skratke: aSAS
sídlo: Krížna 56, 821 08 Bratislava
IČO: 45 744 939
DIČ: 2024184349
zapísaný v: register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava na základe rozhodnutia č. OU-BA-OVVS1-2014/101376
štatutári: JUDr. František Svatuška, predseda predstavenstva
JUDr. Marek Morochovič, podpredseda predstavenstva
JUDr. Tamara Pišková, člen predstavenstva
Telefón: 02/555 67006
Fax: 02/556 43729
Web sídlo: www.slas.sk
email: slas@slas.sk


Členmi zriaďovateľa sú:

  1. spoločnosť Slovak arbitration court, s.r.o., so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava, IČO: 44 130 481, ktorá bola zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu s názvom Slovenský arbitrážny súd, zriadeného podľa § 12 ods. 3 ZRK účinného do 31.12.2014; zriadenie rozhodcovského súdu, štatút, rokovací poriadok a zoznam rozhodcov boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 93A/2008 dňa 15.05.2008
  2. spoločnosť Rozhodcovský súd Lučenec, s.r.o., so sídlom Cintorínska 7, 948 01 Lučenec, IČO: 45 494 134, ktorá bola zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu s názvom Rozhodcovský súd Lučenec, s.r.o., zriadeného podľa § 12 ods. 3 ZRK účinného do 31.12.2014; zriadenie rozhodcovského súdu, štatút, rokovací poriadok a zoznam rozhodcov boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 111A/2010 dňa 10.06.2010
  3. spoločnosť Justice EU s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, IČO: 46 193 022, ktorá bola zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu s názvom Východoslovenský rozhodcovský súd, zriadeného podľa § 12 ods. 3 ZRK účinného do 31.12.2014; zriadenie rozhodcovského súdu, štatút, rokovací poriadok a zoznam rozhodcov boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 163/2011 dňa 23.08.2011